Центральний район. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 195 "Перлинка " ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Методична робота

 

   Удосконалення педагогічної майстерності – це передусім        самоосвіта, особисті наші зусилля, спрямовані на підвищення

власної культури праці і в першу чергу культури мислення.

Без індивідуальної думки, без допитливого погляду на власну працю неможлива ніяка методична робота.

В.О. Сухомлинськи

 

 

  Методична робота дошкільного закладу, спрямована на вивчення і впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій. Центром методичної роботи дитячого садочка № 195 (ясел-садка) є методичний кабінет.   В наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні документи, матеріал семінарів, свят та передового досвіду вихователів.

Впровадження в життя особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти вимагає від педагога професійної зрілості, майстерності, високої культури праці, психологічної грамотності, тому педагоги ДНЗ №7 приділяють велику увагу самоосвіті та професійному росту.

Завданням методичної служби є:

* Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя,

* Стимулювання творчого потенціалу,

* Підвищення педагогічної культури вихователів;

* Вдосконалення педагогічної майстерності;

* Розвиток спеціальних умінь та навичок;

 * Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 Базується на принципах методичної роботи:

 • Педагогічна співпраця з вихователем
 • Робота в режимі довіри, доброзичливості
 • Творча атмосфера , стимулювання творчої активності
 • Принцип допоміжне – регульованого контролю
 • Надання вихователеві права вибору
 • Системність методичних заходів
 • Принцип “Я – повідомлень” у спілкуванні
 • Щоденна допомога
 • Випереджальний характер методичної роботи.

 Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

- курси підвищення кваліфікації;

- науково-практичні семінари;

- розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих групах;

- узагальнення досвіду робіт педагогів.

Методична робота з кадрами:

* Підвищення рівня фахової майстерності педагогів

* Курсова перепідготовка

* Атестація педагогів

* Наставництво

* Педради

* Семінари

* Консультації

* Колективні перегляди

 * Робота творчої групи

 

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:

- круглий стіл, диспут, консультації;

- інтерактивні лекції;

- навчальні тренінги;

- семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп;

- вивчення структури та оснащення матеріального середовища; ;

- спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

  

«Дитина» - програма нового типу. В ній вміщено базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору, сприятливого для:

- закладання основ його компетентності (розвиток досвіду, який допомагає дошкільникові розв'язувати проблеми у незвичайних умовах, здобувати нову інформацію, набувати мобільності);

- формування шкільної зрілості: розумової зрілості (диференційоване сприймання, довільна увага, аналітичне мислення, наявність елементарних знань про природу, культуру, людей, самого себе, обґрунтовувати свої думки); соціальної зрілості (пов'язаної з умінням спілкування з дорослими та однолітками); емоційної зрілості (здатність адекватно реагувати на ситуації та події);

- забезпечення балансу фондів «можу» і «хочу»;

- розвиток у дитини зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного «Я»;

- виховання у дошкільника творчого ставлення до життя.

 

Відомо, що методична робота в сучасному дошкільному закладі – це цілісна система взаємопов’язаних заходів, яка ґрунтується на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогів, на розвиток творчого потенціалу кожного педагога, педагогічного колективу з метою підвищення ефективності освітнього процесу.

У ДНЗ №195 (яслах-садку) сформувалась власна стратегія і тактика методичної роботи з педагогами. Головний напрямок якої є – допомагати педагогам постійно оволодівати новими, ефективними формами і методами роботи з дошкільниками, забезпечувати умови для розвитку творчості педагогів, підвищувати їхню професійну майстерність та компетентність.

​Пріоритетними напрямками вихователя-методиста в роботі з педагогами є використання та впровадження активних форм методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти;

інноваційних технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти; використання інформаційно - комп'ютерних технологій в практиці роботи дошкільного закладу.

Проте у кожного вихователя свій професійний портрет, свій темп удосконалення педагогічної майстерності, свій тип виконання отриманого завдання, неповторний, власний рівень педагогічної майстерності, особисте педагогічне кредо.

     Тож при плануванні методичної роботи обов’язково враховується аналіз і самоаналіз роботи вихователів з розвитку дітей дошкільного віку, результати діагностичного анкетування та професійні запити кожного вихователя; характер труднощів, з якими педагоги можуть зіткнутися при виконанні тих чи інших заходів.

​В дошкільному закладі розроблена авторська модель   методичної роботи,   що забезпечує використання різних форм методичної роботи та ефективно впливає на підвищення професійної компетентності педагогів .

 

 

Функції методичної служби ДНЗ

 

Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій; встановлення контактів зі ЗМІ, різноманітними установами та організаціями для розповсюдження інформації про діяльність ДНЗ.

Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітньо-виховного процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду та авторських технологій.

Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу, з соціальними партнерами.

Виховна (мотиваційно-стимулююча): Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, на емпатію з дітьми, прояв любові та розуміння.

Гностична: Оволодіння методами самоаналізу, здійснення самоосвіти.

З урахуванням вимог сьогодення, шляхами підвищення ефективності роботи педагогічного колективу є:

 • Забезпечення психолого-методичного супроводу педагогічного процесу.
 • Впровадження інноваційних технологій і ППД.
 • Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікованої педагогічної праці.
 • Прагнення колективу до створення позитивного іміджу закладу.
 • Ефективне використання інформаційних, фінансових і людських ресурсів.
 • Ефективне використання методів педагогічного стимулювання.
 • Розроблення планів діяльності закладу.
 • Забезпечення ефективної взаємодії з родинами та громадськістю.

Надається перевага тим формам методичної роботи, яка стимулює професійну творчість педагогів, а саме:

 • Професійні конкурси
 • Огляди - конкурси
 • Педагогічні виставки
 • Виставки – презентації
 • Креативні виставки
 • Панорами методичних заходів
 • Проектна діяльність
 • Презентації ідей
 • Творчі звіти педагогів
 • Майстер - класи
 • Тематичні акції
 • Випуск педагогічних порадників для батьків
 • Створення мультимедійних презентацій

Враховуючи, що ключовим моментом в модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі, є рівень професійної компетентності педагога, то методична робота в дошкільному закладі спрямована на саморозвиток, самоосвіту, професійне вдосконалення педагогів.

В більшості випадків методична робота здійснюється зі формованими особистостями, які з будь-якими нововведеннями повинні переосмислити свою професійну діяльність та визначитись з напрямками її зміни. Така робота над собою, не залежно від віку і стажу роботи, в першу чергу, потребує виходу за рамки професійної діяльності і повинна бути спрямована на розвиток та на вдосконалення професії. Успіх, за даних обставин, залежить від того, яким чином стимулювати та розкривати потенціал вихователів та всього педагогічного колективу, як створити ситуацію успіху особистості, викликати та підкріпити позитивні емоції з метою активізації діяльності педагогів та мобілізації зусиль задля підвищення професійного рівня.

Тому у нашому садочку до методів педагогічного стимулювання відносимо:

 • Метод моделювання перспектив
 • Метод здорової конкуренції – саме до нього належать різноманітні професійні конкурси, виставки, огляди, залучення педагогів до участі у проведенні засідань педагогічної ради. 

Але які б форми методичної роботи не використовувалися в закладі, головними дієвими особами в колективі є діти, наші вихованці. Адже саме для них, наших улюблених малюків, педагогічний колектив підвищує власний професіоналізм, створює відповідні умови для їх всебічного розвитку.

Педагогічний колектив ДНЗ №195 (ясел-садка) має великий, при цьому, тернистий педагогічний шлях. Ті форми методичної роботи, що проводяться в закладі – не тільки демонстрація майстерності педагогічних вмінь, це – присвята кожній дитині, це непоборне прагнення покращити буття кожного малюка, дати надію на майбутнє і головне захистити світ дитини. Створити в ньому гармонію взаємин. Адже реалізація на практиці гуманістичних принципів дошкільної освіти неможлива без педагогічної зрілості вихователя. Отже, головним у методичній роботі закладу є постійна робота   над професійною та особистісною зрілістю педагогів закладу.  

Бо як к говорять класики:

 «Талант створювати не можна, але можна створювати культуру тобто ґрунт, на якому ростуть і процвітають таланти»